Tamang Alaga | RiteMED
Tamang Alaga

Ang Tamang Alaga ay isang programa ng RiteMED na magsisilbing gabay at serbisyo para sa mga gumagamit ng RiteMED na gamot. Sinimulan ito dahil sa patuloy na pagsusumikap ng RiteMED na kayo ay gumaling.

Sa programa ng Tamang Alaga, sisiguraduhin ng RiteMED na kayo ay mabibigyan ng tamang kaalaman ukol sa inyong karamdaman, tamang kalinga upang mabigyan kayo ng payo ng eksperto, at tamang gabay upang matiyak ang inyong tamang pagtalima sa inyong medikasyon. Dahil gusto ng RiteMED na gumaling kayo...aalagaan namin kayo.

Mag-subscribe sa aming newsletter
Makatanggap ng exclusive articles at health information mula sa RiteMED.