Programs | Tamang Gabay

Tamang Gabay

Tips para sa Maayos na Pagtanda | Sep 25, 2018

Tips para sa Maayos na Pagtanda

Walang isa sa atin ang makakaiwas sa aging process. Lahat tayo ay dadaan sa unti-unting pangungulubot ng balat, sa panghihina ng buto, sa pagiging makakalimutin, at haharap ang iba’t ibang sakit. Bagama’t natural na proseso ang pagtanda, may mga bagay tayong maaaring gawin upang mapangalagaan ang ating katawan at kalusugan habang tumatanda.  

Read more